یاسمن خسرویان

مدارک کوهنوردی و بخشی از فعالیت های شاخص مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مربی درجه 3 یخ و برف سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی صعود های داخلی صعود دیواره علم کوه ، مسیر گرده آلمانها ، صعود قله دماوند(مسیر شمالی ) ، صعود زمستانه قله دماوند صعود های خارجی صعود قله کورژنفسکایا 7105به ارتفاع متر ، قله کمونیزم تا ارتفاع 7150 متر در منطقه پامیر، تلاش برای صعود زمستانه قله البروس صعود قله آرارات ترکیه
بیشتر

تقویم تاریخ برگزاری عنوان برنامه محل برگزاری سرپرست کمک سرپرست وضعیت ثبت نام 27 مهر 1397 قله دارآباد تهران امیررضا عبادی  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلیک کنید 11 آبان 1397 جنگل الیمستان - هادی سرور  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلیک کنید 25 آبان 1397 قله مهرچال و پیرزن کلوم لواسان عباس صادقی  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلیک کنید 16 آذر 1397 غار رود افشان ، پیمایش و آموزش فیروزکوه علی چرچیان  فریدون علایی در حال ثبت نام »»»کلی...
بیشتر